php-array

除了常用的 array 函数,在实际应用中还需要经常使用到各种复杂的功能,这时候可以使用第三方增强工具类。

例如 Yii2 - ArrayHelper

数组键值反转

$code2status = [
   0 => '未处理',
   1 => '已处理',
   2 => '正常',
   3 => '新增处理',
   4 => '差值处理',
   6 => '支付标准错误',
   7 => '支付标准更新',
   5 => '总计异常',
];

$status2code = array_flip($code2status);

echo $status2code['正常'];// 输出2$status     = ['待处理', '处理完成', '处理失败'];
$num2status = array_flip($status);

print_r($num2status);